Voorbeeld rapport

Annet Nonymus
Hogeschool INHOLLAND - Communicatie

MyCQ is een 360° feedback vragenlijst. Dat wil zeggen dat je jezelf beoordeelt en dat je ook door een aantal anderen wordt beoordeeld met dezelfde vragenlijst. Die anderen zijn in dit geval 3 medestudenten en 1 docent. De vragenlijst gaat over competenties; in hoeverre ben je in staat effectief gedrag te vertonen in een beroepscontext.

Dit rapport is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe je zelf vindt dat je op bepaalde competenties scoort, en wat anderen daarvan vinden. Op basis van het rapport kun je beoordelen waar je aan wil gaan werken. Ter ondersteuning zijn bij competenties waarop je niet hoog scoort adviezen opgenomen.

Sociaal gedragen

Sociaal gedragen gaat over hoe je effectief omgaat met anderen. Bij deze evaluatie is gekeken naar luisteren en samenwerken.

zeer
laag
gemiddeld zeer
hoog
Luisteren jezelf 5
anderen: 3
docent 5
medestudenten 2
Samenwerken jezelf 8
anderen: 6
docent 6
medestudenten 6

Luisteren is goed informatie op kunnen pikken uit wat een ander zegt. Je vindt van jezelf dat je daarop gemiddeld scoort. Andere beoordelaars vinden dat je daarop laag scoort.

Advies: Bij luisteren gaat het erom dat je niet alleen letterlijk hoort wat iemand zegt, maar dat je zo actief en geconcentreerd luistert dat je ook begrijpt wat hij bedoelt. Je kunt eens proberen om in een gesprek een paar keer in je eigen woorden samen te vatten wat je hebt begrepen: ‘Dus eigenlijk wil je zeggen dat…’. Zo kun je achterhalen of je inderdaad de bedoeling begrepen hebt. Een andere tip is om niet alleen aan te horen maar vervolgens door te vragen: ‘En waarom vind je dat?’ Of: ‘En wat is je bedoeling daarmee?’ Of: ‘Wat zou dat kunnen opleveren?’

Samenwerken is je inzetten om samen met anderen een resultaat te bereiken. Je vindt van jezelf dat je daarop hoog scoort. Andere beoordelaars vinden dat je daarop gemiddeld scoort.

Communiceren

Communiceren gaat over informatie en ideeën overbrengen op anderen. Bij deze evaluatie is gekeken naar mondeling communiceren en schrijven.

zeer
laag
gemiddeld zeer
hoog
Mondeling communiceren jezelf 7
anderen: 5
docent 4
medestudenten 6
Schrijven jezelf 6
anderen: 6
docent 5
medestudenten 6

Mondeling communiceren is je eigen ideeën en argumenten mondeling helder en bondig uit kunnen drukken. Je vindt van jezelf dat je daarop hoog scoort. Andere beoordelaars vinden dat je daarop gemiddeld scoort.

Schrijven is duidelijk en bondig formuleren, aansluitend bij de lezer. Je vindt van jezelf dat je daarop gemiddeld scoort. Andere beoordelaars vinden dat ook.

Resultaat bereiken

Resultaat bereiken gaat over je eigen werk zo plannen en organiseren en de bijkomende problemen oplossen dat je concrete resultaten bereikt. Bij deze evaluatie is gekeken naar beslissen en organiseren.

zeer
laag
gemiddeld zeer
hoog
Beslissen jezelf 7
anderen: 6
docent 6
medestudenten 5
Organiseren jezelf 8
anderen: 7
docent 7
medestudenten 7

Beslissen is in staat zijn te kiezen en knopen door te hakken, ook in moeilijke situaties of bij onvolledige informatie. Je vindt van jezelf dat je daarop hoog scoort. Andere beoordelaars vinden dat je daarop gemiddeld scoort.

Organiseren is overzicht houden en onderdelen van het werk op elkaar afstemmen. Je vindt van jezelf dat je daarop hoog scoort. Andere beoordelaars vinden dat ook.

Persoonlijke kwaliteiten

Onder persoonlijke kwaliteiten verstaan we competenties die te maken hebben met de mate waarin je gericht op leren, zelfstandigheid en de mate waarin je integer werkt. Bij deze evaluatie is gekeken naar reflecteren en zelfstandig werken.

zeer
laag
gemiddeld zeer
hoog
Reflecteren jezelf 5
anderen: 5
docent 6
medestudenten 4
Zelfstandig werken jezelf 7
anderen: 5
docent 5
medestudenten 5

Reflecteren is eigen gedrag en overtuigingen evalueren met behulp van feedback van zelfanalyse en feedback van anderen. Je vindt van jezelf dat je daarop gemiddeld scoort. Andere beoordelaars vinden dat ook.

Zelfstandig werken is je eigen doelen of onderdelen van een projectresultaat kunnen bereiken zonder afhankelijk te zijn van anderen. Je vindt van jezelf dat je daarop hoog scoort. Andere beoordelaars vinden dat je daarop gemiddeld scoort.

Sterke en zwakke punten

Zelf vind je de volgende subcompetenties je sterkste punten:

Volgens de anderen zijn dat de volgende:

Zelf vind je de volgende subcompetenties je zwakste punten:

Volgens de anderen zijn dat de volgende:

Uiteraard is dit rapport een momentopname. We hopen dat dit je inzicht geeft in je ontwikkeling, en handvaten biedt voor ontwikkeling. We raden je aan daar met een mentor of docent over te praten, zeker als je je niet helemaal herkent in de feedback.